2015-08-08_100613

SlidesJS là một slideshow đáp ứng plug-in cho jQuery ( 1.7.1+ ), responsive với các tính năng như cảm ứng và CSS3 .  Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem cái ví dụ, demo, và download về để có thể làm cho đồ án các bạn thêm sinh động.

Đặc điểm:

 1. Responsive: tạo ra các slideshow động tương thích tất cả các màn hình.
 2. Cảm ứng: có thể cảm ứng trên các thiết bị có hỗ trợ.(cho điện thoại rất hay).
 3. Hỗ trợ css3.
 4. Rất dễ cài đặt để sử dụng.

[create_button_post thamso1=” thamso2=’Demo’ thamso3=’http://nongdanit.info/download/slides-slides-js-css3.rar’] [/create_button_post]

Demo:

 1. Standard slideshow.
 2. Playing and stopping slideshow.
 3. Multiple slideshows.
 4. Using callbacks.
 5. Basic sliding slideshow.
 6. Basic fading slideshow.

Hướng dẫn:

<!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
   <title>Demo</title>
   <style>
   /* Prevents slides from flashing */
    #slides {
     display:none;
    }
   </style>
   <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
   <script src="js/jquery.slides.min.js"></script>
   <script>
   $(function(){
    $("#slides").slidesjs({
    width: 940,
    height: 528
    });
   });
   </script>
  </head>
 <body>
  <div id="slides">
   <img src="img/example-slide-1.jpg">
   <img src="img/example-slide-2.jpg">
   <img src="img/example-slide-3.jpg">
   <img src="img/example-slide-4.jpg">
   <img src="img/example-slide-5.jpg">
  </div>
 </body>
 </html>

Các tùy chọn:

width và height (number): xét chiều rộng và cao cho slideshow, giá trị này là kiểu số(number).

$(function(){
  $("#slides").slidesjs({
    width: 940,
    height: 528
  });
});

start: xác định vị trí bắt đầu của slideshow, có kiểu số(number) giá trị mặc định là 1.

$(function(){
  $("#slides").slidesjs({
    start: 3
  });
});

navigation(object): chỉnh sửa các nút Next và Previous.

 $(function(){
  $("#slides").slidesjs({
   navigation: {
    active: true,
    // [boolean] Có sử dụng các nút hay không
    // Bạn có thể dùng false để sử dụng các nút của riêng mình
    // previous button: class="slidesjs-previous slidesjs-navigation"
    // next button: class="slidesjs-next slidesjs-navigation"
    effect: "slide"
    // [string] có thể là: "slide" or "fade".
   }
  });
 });

pagination(object): hiển thị việc phân trang ảnh

 $(function(){
  $("#slides").slidesjs({
   pagination: {
    active: true,// [boolean] Hiển thị phân trang hay không
    effect: "slide"// [string] Có thể sử dụng "slide" or "fade".
   }
  });
 });

play(object): hiển thị nút Play và Stop

 $(function(){
  $("#slides").slidesjs({
   play: {
    active: true, // [boolean] Hiện hay không hiện nút này
    effect: "slide",// [string] Bạn có thể sử dụng "slide" or "fade".
    interval: 5000,// [number]Thời gian dành cho mỗi trình chiếu tính bằng milliseconds
    auto: false, // [boolean] Bắt đầu play khi slideshow bắt đầu.
    swap: true, // [boolean] show/hide stop and play buttons
    pauseOnHover: false, // [boolean] tạm dừng lại slideshow khi hover chuột
    restartDelay: 2500 // [number] time delay lại khi slideshow không hoạt động
   }
  });
 });

Effect(object): thiết lập các hiệu ứng.

 $(function(){
  $("#slides").slidesjs({
   effect: {
    slide: {
    // Slide effect settings.
     speed: 200,// [number] Speed in milliseconds of the slide animation.
    },
    fade: {
     speed: 300,// [number] Speed in milliseconds of the fade animation.
     crossfade: true // [boolean] Cross-fade the transition.
    }
   }
  });
 });

callback(function):

 $(function(){
  $("#slides").slidesjs({
   callback: {
    loaded: function(number) {
     // Passes start slide number
    },
    start: function(number) {
     // Passes slide number at start of animation
    },
    complete: function(number) {
     // Passes slide number at end of animation
    }
   }
  });
 });
SlidesJS a responsive slideshow and CSS3
Tagged on: