[jQuery] Phương thức load()

[jQuery] Phương thức load()

[jQuery] Phương thức load() Bài này chúng ta tìm hiểu hàm load(). Có 2 cách sử dụng: Load sự kiện javascript. Load dữ liệu từ server. Hàm load() có cú pháp như sau: load(url, parameters, callback) Url: là địa chỉ của