Cài đặt AWS Cloudwatch để theo dõi Server

Cài đặt AWS Cloudwatch để theo dõi Server

Cài đặt AWS Cloudwatch để theo dõi Server Mục đích: Thiết lập giám sát bộ nhớ AWS Cloudwatch trên phiên bản EC2 chạy Red Hat Enterprise Linux và CentOS. Môi trường test: CentOS 6.7 HVM EC2 Instance Download Script: https://aws.amazon.com/code/amazon-cloudwatch-monitoring-scripts-for-linux/ Cài đặt cái

[Linux] Đồng bộ thư mục, files giữa 2 server sử dụng Lsyncd

[Linux] Đồng bộ thư mục, files giữa 2 server sử dụng Lsyncd

Lsyncd đồng bộ thư mục, files giữa 2 server Chúng ta vẫn thường sử dụng tiện ích rsync đồng bộ file và thư mục trong cùng server hoặc giữa 2 server với nhau Lsyncd Rsync nhẹ, cho tốc độ nhanh, nhưng có một