1. Cách đổi cổng Xampp(80).

Ở bài trước Hướng dẫn cài đặt webserver-Xampp Server , chúng ta đã có một cách khắc phục không khởi động được xampp là đổi port chạy Skype, nay chúng ta tìm hiểu thêm một cách đổi port nữa, nhưng là đổi port cho xampp, mặc định xampp chạy port 80(http://localhost hoặc http://localhost:80) đều được, chúng ta sẽ đổi sang port 8080 nghĩa là sẽ chạy trên url trình duyệt là http://localhost:8080

Tiến hành theo hình nhá:

1

Chọn file httpd.conf và tiến hành chỉnh sửa, mặc định sẽ mở bằng chương trình notepad, nếu muốn mở bằng chương trình khác thì bạn vào thư mục cài đặt C:\xampppp\apache\conf tìm file httpd.conf, tiến hành tìm dòng

[code language=”html”]

Listen 80

[/code]

sau đó đổi 80 thành 8080, rồi Save lại. Chúng ta cần khởi động lại dịch vụ apache trên Xampp, để thay đổi được lưu lại. Tiến hành truy cập trình duyệt bằng địa chỉ mới http://localhost:8080 để kiểm tra kết quả.

2) Thay đổi tên miền ảo trên xampp(không bắt buộc phải làm)

Phần thay đổi tên miền ảo localhost chỉ là cách để thay đổi địa chỉ url cho chúng ta có thể truy cập web mình trên locahost một cách theo ý muốn mình thôi, ví dụ: mình muốn chạy là http://mysite.vn chứ không chạy http://localhost/mysite.vn.

Trước tiên chúng ta mở file host lên tại thư mục C:\WINDOWS\system32\drivers\etc bằng một chương trình, notepad là tốt và đơn giản nhất

2

Tiến hành thêm một tên miền ảo vào và trỏ nó về 127.0.0.1 vào cuối file như hình vẻ rồi Save lại:

3

Tiếp theo mở file httpd-vhosts.conf trong thư mục cài đặt Xampp C:\xampppp\apache\conf\extra, bằng trình notepad, tìm đến cuối file và thêm đoạn code dưới đây vào:

[code language=”html”]
<VirtualHost *:8080>
DocumentRoot "C:/xampppp/htdocs/nongdanit"
ServerName mysite.vn
</VirtualHost>
[/code]

  • DocumentRoot: đường dẫn đến thư mục web của bạn, ở đây thư mục mình là nongdanit.
  • ServerName: là tên mà bạn muốn đổi để truy cập url.
  • Lưu ý là: nếu bạn không đổi port thành 8080 thì vị trí 8080 đó phải là 80.

Bây giờ khởi động lại dịch vụ Apache của xampp rồi truy cập http://mysite.vn:8080 để xem kết quả.

Các bạn xem video;

Các bạn chú ý là trong bài này mình làm cài đặt chương trình Xampp trong thư mục xampppp, nếu các bạn để mặc định khi cài đặt thì nó sẽ là xampp vì vậy các file chỉnh sửa nó cũng nằm khác thư mục một tý.

[thongbao]

1. Cả 2 phần trên không bắt buộc chúng ta phải làm khi thực hiện viết website.

2. Chú ý phần đổi port nếu các bạn đã đổi thì sau này khi chạy website url bắt buộc phải có port đó kèm theo.

3. Kiến thức là không giới hạn, mình chỉ viết blog và lưu lại những gì mình biết và hiểu theo cách của mình, nếu có sai sót gì, các bạn cứ phản hồi mình sẽ sửa lại.

[/thongbao]

 

Cách đổi cổng và sử dụng tên miền ảo localhost – Xampp
Tagged on: