[Linux] Đồng bộ thư mục, files giữa 2 server sử dụng Lsyncd

[Linux] Đồng bộ thư mục, files giữa 2 server sử dụng Lsyncd

Lsyncd đồng bộ thư mục, files giữa 2 server Chúng ta vẫn thường sử dụng tiện ích rsync đồng bộ file và thư mục trong cùng server hoặc giữa 2 server với nhau Lsyncd Rsync nhẹ, cho tốc độ nhanh, nhưng có một