Trong ứng dụng website việc xác nhận loại tệp tin trước khi thực hiện upload lên server là một điều bắt buộc, đảm bảo cho người dùng chọn đúng loại để tải lên, việc kiểm tra này có thể thực hiện ở php(server) hoặc javascript(client), trong bài này mình sẽ thực hiện ở client bằng […]

Đây là một ví dụ đơn giản về javascript cụ thể là phương thức setTimeout(), chúng ta sẽ thay đổi các số trong tên ảnh mà chúng ta đã chuẩn bị trước(các ảnh nằm cùng thư mục và tên đều giống nhau chỉ khác ở số thứ tự), ở ví dụ này có 4 ảnh, lần […]