Đoạn văn bản in đậm
Đoạn văn bản nhấn mạnh
Đoạn văn bản loại big(lớn)
Đoạn văn bản làm nổi bật
Đoạn văn bản in nghiêng
Đoạn văn bản loại small

Đoạn văn bản có chỉ số dưới

Đoạn văn bản có chỉ số trên

Đoạn văn bản bị xóa
Computer code
Văn bản Keyboard
Văn bản Teletype
Văn bản Sample
Văn bản variable
		Văn ban có địn h d ạ n g trư ớc